Phantom’s Oath

phantom-skull

Phantom’s Oath: “I swear to devote my life to the destruction of piracy, greed, cruelty and injustice, in all their forms! My sons and their sons shall follow me.”

Заклетвата на Фантом: „Се колнам дека ќе го посветам мојот живот на уништување на грабежот, алчноста, суровоста и неправдата во сите нивни форми! Моите синови и нивните синови треба да ме следат.“

Advertisements